SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
9:00 AM -
9:30 AM
 
Brendan H.
Zach K.
Matthew M.
Zeb R.
Roberto S.
Shilo P.
Brian K.
Zach K.
Matthew M.
Zeb R.
Roberto S.
Shilo P.
Brendan H.
9:30 AM -
10:00 AM
 
Shilo P.
Brendan H.
Zach K.
Matthew M.
Zeb R.
Roberto S.
Shilo P.
Brian K.
Zach K.
Matthew M.
Zeb R.
Roberto S.
Shilo P.
Brendan H.
10:00 AM -
10:30 AM
 
Shilo P.
Brendan H.
Zach K.
Samantha S.
Marissa L.
Roberto S.
Brian K.
Zach K.
Samantha S.
Marissa L.
Roberto S.
Shilo P.
Brendan H.
Martin W.
10:30 AM -
11:00 AM
 
Kelly B.
Brendan H.
Zach K.
Samantha S.
Alexandria R.
Marissa L.
Roberto S.
Brian K.
Kelly B.
Zach K.
Samantha S.
Alexandria R.
Marissa L.
Dillon C.
Roberto S.
Shilo P.
Kelly B.
Brendan H.
Martin W.
11:00 AM -
11:30 AM
 
Kelly B.
Zach K.
Samantha S.
Alexandria R.
Marissa L.
Leah G.
Gabriella F.
Kelly B.
Zach K.
Samantha S.
Alexandria R.
Marissa L.
Leah G.
Dillon C.
Brian K.
Kelly B.
Martin W.
11:30 AM -
12:00 PM
 
Marissa L.
Kelly B.
Zach K.
Samantha S.
Alexandria R.
Marissa L.
Leah G.
Gabriella F.
Marissa L.
Kelly B.
Zach K.
Samantha S.
Alexandria R.
Marissa L.
Leah G.
Dillon C.
Brian K.
Kelly B.
Martin W.
12:00 PM -
12:30 PM
 
Brian K.
Marissa L.
Kelly B.
Brendan H.
Alexandria R.
Reem N.
Marissa L.
Leah G.
Gabriella F.
Martin W.
Marissa L.
Kelly B.
Alexandria R.
Dillon C.
Reem N.
Marissa L.
Leah G.
Salena L.
Dillon C.
Brian K.
Brendan H.
12:30 PM -
1:00 PM
 
Brian K.
Marissa L.
Kelly B.
Brendan H.
Reem N.
Marissa L.
Leah G.
Gabriella F.
Martin W.
Marissa L.
Kelly B.
Dillon C.
Reem N.
Marissa L.
Leah G.
Salena L.
Brian K.
Brendan H.
Gabrielle B.
1:00 PM -
1:30 PM
 
Brian K.
Marissa L.
Kelly B.
Brendan H.
Reem N.
Marissa L.
Julian M.
Leah G.
Zeb R.
Gabriella F.
Martin W.
Marissa L.
Kelly B.
Alicia J.
Matthew M.
Dillon C.
Reem N.
Marissa L.
Julian M.
Leah G.
Salena L.
Zeb R.
Shilo P.
Brian K.
Julian M.
Brendan H.
Gabrielle B.
1:30 PM -
2:00 PM
 
Brian K.
Marissa L.
Brendan H.
Reem N.
Marissa L.
Julian M.
Leah G.
Zeb R.
Gabriella F.
Martin W.
Marissa L.
Alicia J.
Matthew M.
Dillon C.
Reem N.
Marissa L.
Julian M.
Leah G.
Salena L.
Zeb R.
Shilo P.
Brian K.
Julian M.
Brendan H.
Gabrielle B.
2:00 PM -
2:30 PM
 
Shilo P.
Marissa L.
Brendan H.
Matthew M.
Marissa L.
Julian M.
Leah G.
Zeb R.
Gabriella F.
Shilo P.
Marissa L.
Alicia J.
Matthew M.
Marissa L.
Julian M.
Leah G.
Salena L.
Zeb R.
Shilo P.
Julian M.
Brendan H.
2:30 PM -
3:00 PM
 
Shilo P.
Marissa L.
Brendan H.
Matthew M.
Gabrielle B.
Julian M.
Leah G.
Zeb R.
Gabriella F.
Shilo P.
Marissa L.
Alicia J.
Matthew M.
Samantha S.
Alexandria D.
Julian M.
Leah G.
Salena L.
Zeb R.
Shilo P.
Julian M.
Brendan H.
3:00 PM -
3:30 PM
 
Shilo P.
Brian K.
Marissa L.
Matthew M.
Ana B.
Gabrielle B.
Shilo P.
Julian M.
Zach K.
Zeb R.
Shilo P.
Brian K.
Marissa L.
Samantha S.
Ana B.
Shilo P.
Alexandria D.
Julian M.
Zeb R.
Shilo P.
Julian M.
Gabriella B.
3:30 PM -
4:00 PM
 
Shilo P.
Brian K.
Kelly B.
Matthew M.
Ana B.
Gabrielle B.
Shilo P.
Julian M.
Zach K.
Zeb R.
Shilo P.
Brian K.
Samantha S.
Ana B.
Shilo P.
Alexandria D.
Julian M.
Zeb R.
Shilo P.
Julian M.
Gabriella B.
4:00 PM -
4:30 PM
 
Brian K.
Kelly B.
Matthew M.
Ana B.
Gabrielle B.
Shilo P.
Julian M.
Zach K.
Zeb R.
Shilo P.
Brian K.
Samantha S.
Ana B.
Shilo P.
Alexandria D.
Julian M.
Zeb R.
Closed
4:30 PM -
5:00 PM
 
Brian K.
Kelly B.
Matthew M.
Ana B.
Gabrielle B.
Shilo P.
Julian M.
Zach K.
Zeb R.
Shilo P.
Brian K.
Samantha S.
Ana B.
Shilo P.
Alexandria D.
Julian M.
Zeb R.
Closed
5:00 PM -
5:30 PM
 
Shilo P.
Brian K.
Matthew M.
Julian M.
Shilo P.
Brian K.
Alexandria D.
Julian M.
Closed
5:30 PM -
6:00 PM
 
Shilo P.
Brian K.
Matthew M.
Julian M.
Shilo P.
Brian K.
Julian M.
Closed
  SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
6:00 PM -
6:30 PM
Matthew M
Marissa L
 
Julian M
 
Closed  
6:30 PM -
7:00 PM
Matthew M
Marissa L
Julian M
Julian M
Julian M
Closed
7:00 PM -
7:30 PM
Matthew M
Marissa L
Julian M
Julian M
Julian M
Closed
7:30 PM -
8:00 PM
Matthew M
Marissa L
Julian M
Julian M
Julian M
Closed
8:00 PM -
8:30 PM
Matthew M
Marissa L
Julian M
 
Julian M
Closed
8:30 PM -
9:00 PM
Matthew M
Marissa L
Julian M
 
Julian M
Closed
  SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
6:00 PM -
6:30 PM
 
Zeb R
Gabriella B
Zeb R
 
Closed  
6:30 PM -
7:00 PM
 
Zeb R
Gabriella B
Zeb R
 
Closed  
7:00 PM -
7:30 PM
 
Zeb R
Gabriella B
Zeb R
 
Closed  
7:30 PM -
8:00 PM
 
Zeb R
Gabriella B
Zeb R
 
Closed  
8:00 PM -
8:30 PM
 
Zeb R
Gabriella B
Zeb R
 
Closed  
8:30 PM -
9:00 PM
 
Zeb R
Gabriella B
Zeb R
 
Closed  
  SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
6:00 PM -
6:30 PM
 
Kelly B
Leah G
 
Zach K
Closed
6:30 PM -
7:00 PM
 
Kelly B
Leah G
 
Zach K
Closed
7:00 PM -
7:30 PM
 
Kelly B
Leah G
 
Zach K
Closed
7:30 PM -
8:00 PM
 
 
Leah G
 
Zach K
Closed
8:00 PM -
8:30 PM
 
 
Leah G
 
Zach K
Closed
8:30 PM -
9:00 PM
 
 
Leah G
 
Zach K
Closed
  SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
9:00 AM -
9:30 AM
 
 
 
 
 
 
9:30 AM -
10:00 AM
 
 
 
 
 
 
10:00 AM -
10:30 AM
 
 
 
 
 
 
10:30 AM -
11:00 AM
 
 
 
 
 
 
11:00 AM -
11:30 AM
 
Gabriella B.
 
Gabriella B.
 
 
11:30 AM -
12:00 PM
 
Gabriella B.
 
Gabriella B.
 
 
12:00 PM -
12:30 PM
 
Gabriella B.
 
Gabriella B.
 
 
12:30 PM -
1:00 PM
 
Gabriella B.
 
Gabriella B.
 
 
1:00 PM -
1:30 PM
 
Gabriella B.
 
Gabriella B.
 
 
1:30 PM -
2:00 PM
 
Gabriella B.
 
Gabriella B.
 
 
2:00 PM -
2:30 PM
 
 
 
 
 
 
2:30 PM -
3:00 PM
 
 
 
 
 
 
3:00 PM -
3:30 PM
 
 
 
 
 
 
3:30 PM -
4:00 PM
 
 
 
 
 
 
4:00 PM -
4:30 PM
 
 
 
 
 
Closed  
4:30 PM -
5:00 PM
 
 
 
 
 
Closed  
5:00 PM -
5:30 PM
 
 
 
 
 
Closed  
5:30 PM -
6:00 PM
 
 
 
 
 
Closed  
  SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
6:00 PM -
6:30 PM
 
 
 
 
 
Closed  
6:30 PM -
7:00 PM
 
 
 
 
 
Closed  
7:00 PM -
7:30 PM
 
 
 
 
 
Closed  
7:30 PM -
8:00 PM
 
 
 
 
 
Closed  
8:00 PM -
8:30 PM
 
 
 
 
 
Closed  
8:30 PM -
9:00 PM
 
 
 
 
 
Closed