SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
9:00 AM -
9:30 AM
 
 
 
 
 
 
9:30 AM -
10:00 AM
 
 
 
 
 
 
10:00 AM -
10:30 AM
 
 
 
 
 
 
10:30 AM -
11:00 AM
 
 
 
 
 
 
11:00 AM -
11:30 AM
 
 
 
 
 
 
11:30 AM -
12:00 PM
 
 
 
 
 
 
12:00 PM -
12:30 PM
 
 
 
 
 
 
12:30 PM -
1:00 PM
 
 
 
 
 
 
1:00 PM -
1:30 PM
 
 
 
 
 
 
1:30 PM -
2:00 PM
 
 
 
 
 
 
2:00 PM -
2:30 PM
 
 
 
 
 
Closed  
2:30 PM -
3:00 PM
 
 
 
 
 
Closed  
3:00 PM -
3:30 PM
 
 
 
 
 
Closed  
3:30 PM -
4:00 PM
 
 
 
 
 
Closed  
4:00 PM -
4:30 PM
 
 
 
 
 
Closed  
4:30 PM -
5:00 PM
 
 
 
 
 
Closed  
5:00 PM -
5:30 PM
 
 
 
 
 
Closed  
5:30 PM -
6:00 PM
 
 
 
 
 
Closed  
  SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
6:00 PM -
6:30 PM
Riya G
Gabriela G
 
Serena S
 
Libby D
Closed
6:30 PM -
7:00 PM
Riya G
Gabriela G
 
Serena S
 
Libby D
Closed
7:00 PM -
7:30 PM
Riya G
Gabriela G
 
Serena S
 
Libby D
Closed
7:30 PM -
8:00 PM
Riya G
Gabriela G
 
Serena S
 
Libby D
Closed
8:00 PM -
8:30 PM
Riya G
Gabriela G
 
Libby D
 
Libby D
Closed
8:30 PM -
9:00 PM
Riya G
Gabriela G
 
Libby D
 
Libby D
Closed
  SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
9:00 AM -
9:30 AM
 
Marium B.
Gabriela G.
Brandtson G.
Marium B.
Rocco M.
William B.
Marium B.
Gabriela G.
Rocco M.
Libby D.
Gabriela G.
Forrest J.
9:30 AM -
10:00 AM
 
Marium B.
Gabriela G.
Brandtson G.
Marium B.
Rocco M.
Libby D.
William B.
Marium B.
Gabriela G.
Brandtson G.
Rocco M.
Libby D.
Gabriela G.
Forrest J.
10:00 AM -
10:30 AM
 
Christina T.
Marium B.
Zachary S.
Brandtson G.
Christina T.
Rocco M.
Marium B.
Libby D.
Marium B.
Zachary S.
Gabriela G.
Brandtson G.
Christina T.
Rocco M.
Libby D.
Christina T.
Forrest J.
10:30 AM -
11:00 AM
 
Christina T.
Marium B.
Zachary S.
Brandtson G.
Christina T.
Rocco M.
Marium B.
Libby D.
Marium B.
Zachary S.
Gabriela G.
Brandtson G.
Christina T.
Rocco M.
Libby D.
Christina T.
Forrest J.
11:00 AM -
11:30 AM
 
Christina T.
Zachary S.
Brandtson G.
Christina T.
Libby D.
Emily L.
Zachary S.
Brandtson G.
Christina T.
Libby D.
Abby W.
Christina T.
Forrest J.
11:30 AM -
12:00 PM
 
Christina T.
Zachary S.
Brandtson G.
Abby W.
Christina T.
Libby D.
Emily L.
Abby W.
Zachary S.
Brandtson G.
Abby W.
Christina T.
Libby D.
Abby W.
Christina T.
Forrest J.
Deena K.
12:00 PM -
12:30 PM
 
Christina T.
Brandtson G.
Abby W.
Christina T.
Abby W.
Brandtson G.
Abby W.
Nikitha M.
Christina T.
Marium B.
Abby W.
Christina T.
Zachary S.
Deena K.
12:30 PM -
1:00 PM
 
Christina T.
Riya G.
Brandtson G.
Abby W.
Nikitha M.
Brandtson G.
Nikitha M.
Marium B.
Abby W.
Christina T.
Zachary S.
1:00 PM -
1:30 PM
 
Jane D.
Christina C.
Emily L.
Brandtson G.
Riya G.
Brandtson G.
Abby W.
Nikitha M.
Jane D.
Christina C.
Nikitha M.
Forrest J.
Abby W.
Jane D.
Christina C.
1:30 PM -
2:00 PM
 
Jane D.
Christina C.
Emily L.
Brandtson G.
Madison G.
Riya G.
Brandtson G.
William B.
Nikitha M.
Jane D.
Christina C.
William B.
Nikitha M.
Serena S.
Forrest J.
Alec M.
Jane D.
Christina C.
2:00 PM -
2:30 PM
 
Josh T.
Emily L.
Brandtson G.
Madison G.
Riya G.
Brandtson G.
William B.
Nikitha M.
Josh T.
Emily L.
Brandtson G.
William B.
Serena S.
Forrest J.
Alec M.
Closed
2:30 PM -
3:00 PM
 
Marium B.
Josh T.
Emily L.
Madison G.
Serena S.
Zachary S.
William B.
Marium B.
Josh T.
Emily L.
Brandtson G.
William B.
Christina T.
Serena S.
Forrest J.
Alec M.
Closed
3:00 PM -
3:30 PM
 
Marium B.
Josh T.
Riya G.
Emily L.
Serena S.
Zachary S.
Brandtson G.
Deena K.
Marium B.
Josh T.
Emily L.
Brandtson G.
Madison G.
Christina T.
Serena S.
Gabriela G.
Forrest J.
Nikitha M.
Closed
3:30 PM -
4:00 PM
 
Christina T.
Jane D.
Riya G.
Emily L.
Brandtson G.
Josh T.
Serena S.
Zachary S.
Brandtson G.
Deena K.
Alec M.
Jane D.
Emily L.
Brandtson G.
Madison G.
Christina T.
Josh T.
Gabriela G.
Forrest J.
Nikitha M.
Closed
4:00 PM -
4:30 PM
 
Christina T.
Jane D.
Riya G.
Brandtson G.
Josh T.
Serena S.
Zachary S.
Brandtson G.
Deena K.
Alec M.
Jane D.
Emily L.
Brandtson G.
Madison G.
Christina T.
Josh T.
Gabriela G.
Deena K.
Nikitha M.
Closed
4:30 PM -
5:00 PM
 
Christina T.
Riya G.
Brandtson G.
Josh T.
Serena S.
Brandtson G.
Deena K.
Alec M.
Jane D.
Emily L.
Brandtson G.
Christina T.
Josh T.
Gabriela G.
Deena K.
Nikitha M.
Closed
5:00 PM -
5:30 PM
 
 
 
 
 
Closed  
5:30 PM -
6:00 PM
 
 
 
 
 
Closed  
  SUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
6:00 PM -
6:30 PM
 
Deena K
Jane D
Josh T
Gabriela G
Emily L
William B
Closed
6:30 PM -
7:00 PM
 
Deena K
Jane D
Josh T
Gabriela G
Emily L
William B
Closed
7:00 PM -
7:30 PM
 
Deena K
Jane D
Josh T
Gabriela G
Emily L
William B
Closed
7:30 PM -
8:00 PM
 
Deena K
Jane D
Josh T
Gabriela G
Emily L
William B
Closed
8:00 PM -
8:30 PM
 
Jane D
Josh T
 
Emily L
Closed
8:30 PM -
9:00 PM
 
Jane D
Josh T
 
Emily L
Closed